Detașare, Delegare și Detașare transnațională

În prezent, globalizarea definește tot mai mult piața muncii, făcând-o să devină tot mai competitivă. Astfel, conceptul de lucru în afara sediului a devenit tot mai relevant și răspândit. Delegarea, detașarea și detașarea transnațională sunt trei concepte-cheie în această sferă, oferind angajaților și organizațiilor oportunități de a se extinde dincolo de granițele geografice. În acest articol de blog, vom explora diferențele și asemănările dintre aceste concepte, precum și beneficiile și provocările asociate cu fiecare.

Delegarea

Delegarea, conform Codului Muncii, reprezintă exercitarea temporară, la inițiativa angajatorului, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului de muncă al salariatului.

Durata delegării este limitată conform legii. Aceasta poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni. Delegarea poate fi prelungită pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, dar numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de a accepta prelungirea delegării nu poate fi utilizat ca motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

Pe durata delegării, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, conform prevederilor legale sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil. De asemenea, salariatul primește o indemnizație de delegare, în condițiile stabilite de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Responsabilitățile angajatorului în cazul delegării

Delegarea poate fi dispusă în cadrul aceleiași unități, la o unitate componentă, la o subunitate sau la o altă unitate. Angajatorul are obligația de a respecta reglementările legale și contractuale referitoare la delegare, asigurând că sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru desfășurarea acesteia în conformitate cu prevederile legii.

Drepturile și obligațiile angajatului delegat

Potrivit Codului Muncii, delegarea este un act de dreptul muncii și nu un act administrativ. Salariatul trebuie să înțeleagă că delegarea este o obligație impusă de angajator și refuzul nejustificat de a se conforma poate duce la consecințe disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă. Prin urmare, angajatul delegat are obligația de a respecta atribuțiile de serviciu specifice delegării și de a se supune instrucțiunilor și cerințelor angajatorului în această privință.

Detașarea

Potrivit Codului Muncii, detașarea reprezintă actul prin care angajatorul dispune schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului, în interesul altui angajator. În mod excepțional, detașarea poate implica și modificarea felului muncii, cu acordul scris al salariatului.

Durata detașării este reglementată de lege. Aceasta poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În cazuri excepționale, detașarea poate fi prelungită, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni, în situații în care motive obiective impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea.

Responsabilitățile angajatorului în cazul detașării

Angajatorul care dispune detașarea unui salariat trebuie să respecte prevederile Codului Muncii și să ia toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să-și îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. În cazul în care angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește obligațiile, acestea vor fi îndeplinite de către angajatorul care a dispus detașarea.

Drepturile și obligațiile salariatului detașat

Salariatul detașat are drepturi care îi sunt acordate de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Pe durata detașării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de la angajatorul la care este detașat. Salariatul are obligația de a se supune cerințelor și instrucțiunilor angajatorului la care s-a efectuat detașarea, în perioada respectivă.

Detașarea transnațională

Detașarea transnațională se referă la situația în care o companie stabilită într-un stat membru UE sau pe teritoriul Confederației Elvețiene detașează salariați pe teritoriul altui stat membru, în cadrul prestării de servicii transnaționale. Această definiție este prevăzută în articolul 2 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 16/2017. Detașarea transnațională se aplică în situațiile reglementate de articolul 5 al aceleiași legi.

Responsabilitățile angajatorului în cazul detașării transnaționale

Angajatorul care dispune detașarea transnațională a salariaților are anumite responsabilități pe care trebuie să le respecte în conformitate cu reglementările legale. Aceste responsabilități includ:

Respectarea legislației: Angajatorul trebuie să se asigure că detașarea transnațională respectă toate prevederile legale aplicabile în țara de destinație. Acest lucru include respectarea legislației muncii, a reglementărilor privind salariile și condițiile de muncă, precum și orice alte cerințe specifice ale statului în care salariații sunt detașați.

Asigurarea drepturilor salariaților: Angajatorul are obligația de a asigura salariaților detașați drepturile cuvenite în conformitate cu legea și contractele individuale de muncă. Aceste drepturi includ plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și acordarea unei indemnizații de detașare, conform prevederilor legale sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

Protecția sănătății și securității salariaților: Angajatorul trebuie să se asigure că salariații detașați beneficiază de condiții de muncă sigure și sănătoase în țara de destinație. Aceasta implică respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, furnizarea echipamentelor de protecție adecvate și asigurarea informațiilor necesare privind riscurile și măsurile de prevenire.

Drepturile și obligațiile salariatului detașat

Salariații detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale au anumite drepturi și obligații pe care trebuie să le respecte. Acestea includ:

Drepturile salariatului detașat: Salariatul detașat are dreptul să beneficieze de toate drepturile prevăzute de legea țării în care este detașat, în conformitate cu principiul favorabilității. Aceste drepturi includ drepturile de muncă, salarizare, condiții de muncă și protecție socială care sunt mai favorabile decât cele prevăzute de legea țării de origine.

Obligațiile salariatului detașat: Salariatul detașat are obligația de a respecta legislația muncii și cerințele angajatorului în țara de destinație. Aceasta include respectarea programului de lucru, regulilor de conduită și a cerințelor specifice locului de muncă. Salariatul detașat trebuie să fie conștient de drepturile și obligațiile sale și să se conformeze acestora pe durata detașării.

Este important ca atât angajatorul, cât și salariatul să fie informați și să înțeleagă responsabilitățile, drepturile și obligațiile lor în ceea ce privește detașarea transnațională. Respectarea acestor aspecte contribuie la desfășurarea eficientă și corectă a procesului de detașare, asigurând protecția salariaților și respectarea prevederilor legale.

Asemănări și deosebiri între delegare, detașare și detașare transnațională

Delegarea, detașarea și detașarea transnațională sunt toate forme de reorganizare a locului de muncă, dar prezintă unele diferențe semnificative. Iată câteva asemănări și deosebiri între aceste concepte.

Asemănări

Temporaritate: Toate cele trei forme implică o schimbare temporară a locului de desfășurare a muncii.

Responsabilități ale angajatorului: În toate cazurile, angajatorul are responsabilitatea de a asigura respectarea prevederilor legale și de a oferi salariaților detașați drepturile cuvenite, inclusiv plata cheltuielilor de transport și cazare.Drepturile salariaților: Salariații au dreptul la protecție și la condiții de muncă corecte în toate formele de reorganizare a locului de muncă.

Deosebiri

Locul de desfășurare: Delegarea se realizează în afara locului de muncă obișnuit, în același teritoriu, în timp ce detașarea implică schimbarea temporară a locului de muncă în aceeași țară. În schimb, detașarea transnațională implică deplasarea salariatului într-un alt stat membru sau într-un teritoriu străin.

Durata: Delegarea poate fi dispusă pe termen scurt, de obicei până la 60 de zile, dar poate fi prelungită cu acordul salariatului. Detașarea poate dura mai mult timp, în funcție de reglementările legale, iar detașarea transnațională nu are limitări specifice de durată.

Implicarea a doi angajatori: În cazul delegării și detașării transnaționale, salariatul rămâne în relația de muncă cu angajatorul său inițial, în timp ce detașarea potrivit Codului Muncii presupune lucrul temporar sub autoritatea și conducerea unui alt angajator, cu întreruperea temporară a contractului inițial de muncă, până la încheierea contractului de detașare.

În cele din urmă, fiecare formă de reorganizare a locului de muncă are reguli și cerințe specifice, iar atât angajatorii, cât și salariații trebuie să fie conștienți de diferențele și să respecte responsabilitățile, drepturile și obligațiile corespunzătoare fiecărei forme.

În concluzie, delegarea, detașarea și detașarea transnațională sunt concepte-cheie în reorganizarea locului de muncă. Fiecare dintre aceste forme implică o schimbare temporară a locului de muncă, dar există diferențe semnificative între ele în ceea ce privește locația, durata și responsabilitățile implicate. Este important ca angajatorii și salariații să fie conștienți de drepturile, obligațiile și beneficiile asociate cu fiecare formă de reorganizare a locului de muncă, asigurând astfel un mediu de muncă sigur, echitabil și eficient.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.